La Rosa Negra Facebook
La Rosa Negra Instagram

Regulamin

Regulamin ogólny

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu oraz zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy lub rejestrację telefoniczną.

 2. Wysokość opłat za zajęcia/ karnety/wynajem/ lekcje indywidualne określona jest w zakładce CENNIK.

 3. Karnet na zajęcia taneczne ważny jest przez 4 kolejne wejścia.

 4. Czas pojedynczych zajęć wynosi 55 min. 

 5. Osoby korzystające z kart Multisport Plus lub OK System zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę.Kwota pozostaje niezmienna w przypadku uczestnictwa w większej liczbie zajeć. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest OPŁATA KAUCJI, zakup pojedynczego wejścia (25 zł) lub karnetu (89 zł) przynajmniej 5 dni przed startem kursu.

 6. Wszystkie informacje na temat kaucji http://www.larosanegra.wroclaw.pl/kaucje

 7. Każdy uczestnik kursów proszony jest o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Nieobecności przyjmowane są JEDYNIE w formie pisemnej (sms lub mail), w treści należy podać imię inazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności). W przypadku nieprzestrzegania tego terminu opłata za zajęcia będzie pobierana z kaucji:
  -minus 15zł, Żeby odrobić kaucję, można przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczne wcześniejsze zapisy) w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Odrabiać należy nieobecności zgłoszone zbyt późno (w dniu zajęć) lub niezgłoszone w ogóle. 

 8. W przypadku 3-krotnego niezgłoszenia nieobecności na kursie, uczestnik zostaje automatycznie wypisany z zajęć. Powrót do grupy jest możliwy, tylko w przypadku, gdy będzie wolne miejsce oraz po ponownym uregulowaniu kaucji.

 9. W przypadku nieobecności na kursie osób korzystających z karnetów lub niewykorzystania wykupionych wejść niewynikających bezpośrednio z winy Szkoły, La Rosa Negra nie zwraca opłaty za zajęcia, ale istnieje możliwość ich odrobienia  w innym dniu na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym w terminie do 2 tygodni od czasu nieobecności.

 10. Grafik kursów jest dostępny  na stronie w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ. Informacja o dopisaniu do grupy będzie wysyłana indywidualnie na podany adres mail.

 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub rozwiązywania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu, o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie im informacji na wskazany kontakt mailowy lub telefoniczny.

 12. Osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina ich wcześniejszego kursu, mają możliwość wykorzystania swojego karnetu na innych zajęciach, bądź zostanie im zwrócona kwota za niewykorzystane zajęcia.

 13. W przypadku choroby Instruktora Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym Nauczycielem lub do odwołania zajęć – data ważności karnetu przedłużana zostaje o ilość dni odwołanych.

 14. Na wszystkich zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Zabronione jest używanie obuwia z podeszwami markującymi lub obcasami niszczącymi podłogę.

 15. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w tym fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas zajęć. Materiały mogą być zamieszczane na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz Instagramie i służyć do promocji szkoły.  

 16. Wszyscy uczestnicy kursów proszeni są o podanie adresu mailowego oraz numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu i możliwości powiadamiania o zmianach dotyczących zajęć.

 17. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą prowadzącego.

 18. Za rzeczy pozostawione na terenie szkoły nie odpowiadamy.

 19. Opłata za zagubiony kluczyk do szafki wynosi 30 zł.

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marta Nowak, prowadząca działalność gospodarczą La Rosa Negra Marta Nowak, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, NIP: 6711678900.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres larosanegraww@gmail.com

Wysyłając do nas formularz kontaktowy, wiadomość mailową, smsową lub dzwoniąc, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 

 

 

Pomóż nam zmieniać się dla Ciebie