Regulamin

Regulamin ogólny

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu oraz zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy lub rejestrację telefoniczną.

 2. Wysokość opłat za zajęcia/ karnety/ wynajem/ lekcje indywidualne określona jest w zakładce CENNIK.

 3. Karnet na zajęcia taneczne ważny jest przez 4 kolejne wejścia.

 4. Czas pojedynczych zajęć wynosi 60 min. 

 5. Osoby korzystające z kart Multisport Plus lub OK System zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę. Kwota pozostaje niezmienna w przypadku uczestnictwa w większej liczbie zajeć. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest OPŁATA KAUCJI, zakup pojedynczego wejścia (25 zł) lub karnetu (89 zł) przynajmniej 5 dni przed startem kursu.

 6. Wszystkie informacje na temat kaucji http://www.larosanegra.wroclaw.pl/kaucje

 7. Każdy uczestnik kursów proszony jest o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku nieprzestrzegania tego terminu opłata za zajęcia będzie pobierana z kaucji:
  Zajęcia taneczne
  -minus 15zł, Żeby odrobić kaucję, można przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczne wcześniejsze zapisy) w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Odrabiać należy nieobecności zgłoszone zbyt późno (w dniu zajęć) lub niezgłoszone w ogóle.
  Pole Dance-minus 25zł, Odrobienie zajęć możliwe jest tylko wówczas, gdy zostanie zachowany termin zgłaszania nieobecności, czyli do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Żeby zachować kaucję można przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczne wcześniejsze zapisy), w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. W przypadku niezachowania terminu odrobienie zajęć nie będzie możliwe. Każda nieobecność na zajęciach Pole Dance musi być odrobiona.

 8. W przypadku 3-krotnego niezgłoszenia nieobecności na kursie, uczestnik zostaje automatycznie wypisany z zajęć. Powrót do grupy jest możliwy, tylko w przypadku, gdy będzie wolne miejsce oraz po ponownym uregulowaniu kaucji.

 9. W przypadku nieobecności na kursie osób korzystających z karnetów niewynikającej bezpośrednio z winy Szkoły, La Rosa Negra nie zwraca opłaty za zajęcia, ale istnieje możliwość ich odrobienia  w innym dniu na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym w terminie do 2 tygodni od czasu nieobecności.

 10. Grafik kursów jest dostępny i aktualizowany (raz w tygodniu) na stronie w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ.

 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub rozwiązywania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu, o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie im informacji na wskazany kontakt mailowy lub telefoniczny.

 12. Osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina ich wcześniejszego kursu, mają możliwość wykorzystania swojego karnetu na innych zajęciach bądź zostanie im zwrócona kwota za niewykorzystane zajęcia.

 13. W przypadku choroby Instruktora Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym Nauczycielem lub do odwołania zajęć – data ważności karnetu przedłużana zostaje o ilość dni odwołanych.

 14. Na wszystkich zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Zabronione jest używanie obuwia z podeszwami markującymi lub obcasami niszczącymi podłogę.

 15. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w tym fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas zajęć. Materiały mogą być zamieszczane na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz Instagramie i służyć do promocji szkoły.  

 16. Wszyscy uczestnicy kursów proszeni są o podanie adresu mailowego bądź numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu i możliwości powiadamiania o zmianach dotyczących zajęć.

 17. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą prowadzącego.
  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marta Nowak, prowadząca działalność gospodarczą La Rosa Negra Marta Nowak, ul. Kruszwicka 26/28 7, 53-652 Wrocław, NIP: 6711678900.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres larosanegraww@gmail.com

Wysyłając do nas formularz kontaktowy, wiadomość mailową, smsową lub dzwoniąc, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 

 

Regulamin Pole Dance

1. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez La Rosa Negra danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 101 poz. 926.

2. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia Kursanta z obowiązku jego stosowania.

3.  W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

4.Liczba osób w grupach jest ograniczona.

5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem lub wpłaconą pełną kaucją.

6. Czas pojedynczych zajęć wynosi 60 min.

7. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w zakładce CENNIK na stronie internetowej (www.poleangelslrn.pl) oraz na recepcji w szkole.

8. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

9. Posiadacze kart Multisport, Multisport Kids (za zgodą rodziców) lub OK System  są zobowiązani do wpłacenia kaucji przed rozpoczęciem kursu, w wysokości 50 zł. Wpłata kaucji jest gwarancją rezerwacji miejsca na zajęciach.

10. Kursant przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się na recepcji w szkole, w celu okazania ważnego karnetu lub odbicia się kartą sportową.

11. Każdy Kursant proszony jest o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku nieprzestrzegania tego terminu z kaucji zostanie pobrana kwota –25zł, bez możliwości odrobienia zajęć. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko wówczas, gdy nieobecność zostanie zgłoszona. Żeby zachować kaucję można przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczne wcześniejsze zapisy), w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Każda zgłoszona nieobecność na zajęciach Pole Dance musi być odrobiona.

12. Każdy Kursant zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać brakującą część  kaucji. Aby móc korzystać z zajęć, należy mieć wpłaconą pełną kwotę (50 zł) lub umówiony termin odrobienia zajęć.

13. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub rozwiązywania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu, o czym powiadomi Kursantów poprzez przesłanie im informacji na wskazany kontakt mailowy lub telefoniczny.

14. W przypadku choroby Instruktora Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym  lub do odwołania zajęć – data ważności karnetu przedłużona zostanie o ilość dni odwołanych.

15. W przypadku nieobecności Kursanta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, La Rosa Negra nie zwraca wpłaconej kwoty.

Kotwica 16. Wszyscy Kursanci proszeni są o podanie adresu mailowego, bądź numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu i możliwości powiadamiania o zmianach dotyczących zajęć.

Kotwica 17. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą Instruktora.

Kotwica 18. Ćwiczenia OPEN odbywają się bez udziału Instruktora, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy wywołane podczas takich zajęć.

Kotwica 19. Osoby biorące udział w zajęciach robią to na własną odpowiedzialność. La Rosa Negra nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

Kotwica 20. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

Kotwica 21. Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach śmierć. Kursant bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Kotwica 22. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Kotwica23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

24. Przed wejściem na salę pole dance obowiązkowa jest zmiana obuwia lub zaleca się ćwiczenie na boso.

25. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku

26. Zakazuje się uczestniczenia w zajęciach z biżuterią, która może uszkodzić sprzęt lub wpłynąć na zagrożenie życia lub zdrowia kursanta oraz innych uczestników.

27. Zakazuje się spożywania na sali posiłków oraz żucia gumy.

28. Kategorycznie zakazuje się spożywania jak i przychodzenia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia Kursanta o taki stan, po potwierdzeniu spożywania przez niego takich środków, zostanie on wyproszony z zajęć.

29. Rury do tańca  należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez Instruktora.

30. Rury do tańca należy czyścić zarówno przed, jak i po ćwiczeniach.

31. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody Instruktora.

32. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że Instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

33. Kursant zobowiązany jest pokryć koszty uszkodzeń, które powstały z jego winy nie tylko na Sali pole dance, ale również w częściach wspólnych szkoły.

34. La Rosa Negra zastrzega sobie prawo do zmiany  poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

35.W przypadku zgubienia kluczyka od szafki w szatni zobowiązuje się do wpłaty 30zł zadość uczynienia.


 

 

Pomóż nam zmieniać się dla Ciebie