Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu oraz zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy lub rejestrację telefoniczną.
 2. Wysokość opłat za zajęcia/ karnety/ wynajem/ lekcje indywidualne określona jest w zakładce CENNIK.
 3. Karnet na zajęcia taneczne ważny jest przez 4 kolejne wejścia. Na zajęcia jogi możliwe jest wykupienie karnetów na 4, 8 lub 12 wejść.
 4. Czas pojedynczych zajęć wynosi 60 min. Zajęcia jogi trwają 60min lub 80min.
 5. Osoby korzystające z kart Multisport, FitFlex, fitWRO lub OK System zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 30zł.
 6. Każdy uczestnik kursów proszony jest o zgłaszanie nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku nie przestrzegania tego terminu opłata za zajęcia będzie pobierana z kaucji –15zł za zajęcia. Żeby zachować kaucję można przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczne wcześniejsze zapisy) w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności.
 7. W przypadku nieobecności na kursie osób korzystających z karnetów nie wynikającej bezpośrednio z winy Szkoły, Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia, ale istnieje możliwość ich odrobienia  w innym dniu na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym w terminie do 2 tygodni od czasu nieobecności.
 8. Grafik kursów jest dostępny i aktualizowany na stronie w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć lub rozwiązywania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu, o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie im informacji na wskazany kontakt mailowy lub telefoniczny.
 10. Osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina ich wcześniejszego kursu, mają możliwość wykorzystania swojego karnetu na innych zajęciach bądź zostanie im zwrócona kwota za niewykorzystane zajęcia.
 11. W przypadku choroby Instruktora Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym Nauczycielem lub do odwołania zajęć – data ważności karnetu przedłużana zostaje o ilość dni odwołanych.
 12. Na wszystkich zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Zabronione jest używanie obuwia z podeszwami markującymi lub obcasami niszczącymi podłogę.
 13. Wszyscy uczestnicy kursów proszeni są o podanie adresu mailowego bądź numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu i możliwości powiadamiania o zmianach dotyczących zajęć.
 14. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą prowadzącego.
Pomóż nam zmieniać się dla Ciebie