La Rosa Negra Facebook
La Rosa Negra Instagram

Regulamin Studia Tańca La Rosa Negra


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz stanowi
wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o Prawach konsumenta.
2. W związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Studio Tańca La Rosa Negra (dalej
także: LRN), Kursant oświadcza i potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin przed
rozpoczęciem korzystania z tych usług, przeczytał i zrozumiał jego treść, akceptuje go i
zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio Tańca La
Rosa Negra Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, NIP 8971900070 obowiązki i
zakres odpowiedzialności LRN oraz prawa i obowiązki Kursantów.
4. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie LRN lub w formie elektronicznej, na
stronie internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl/c/regulamin Regulamin dostępny jest w
formacie pdf., który umożliwia jego utrwalenie na dysku urządzenia Kursanta oraz wielokrotne
odtwarzanie. Niezapoznanie się z Regulaminem z przyczyn niezależnych i niezawinionych
przez LRN nie zwalnia Kursanta z obowiązku jego stosowania.
5. Kursant przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia
dotyczącego swojego stanu zdrowia oraz zapoznania się z Regulaminem i Polityką
bezpieczeństwa sanitarnego, złożenia oświadczenia w tym zakresie i zobowiązany jest do
przestrzegania zasad i zaleceń w nich zawartych.
6. Regulamin zobowiązane są stosować Kursanci korzystający ze wszystkich rodzajów karnetów
sprzedawanych przez LRN, użytkownicy kart sportowych Multisport Plus, Student, Medicover Sport, PZU Sport oraz
FitProfit, a także osoby uczestniczące w różnego rodzaju zajęciach, wydarzeniach i imprezach
organizowanych przez LRN.
7. W przypadku, gdy Kursant nie wyraża zgody na postanowienia przedmiotowego Regulaminu
powinien zaprzestać korzystania z usług oferowanych w ramach Studia.
8. Kursant w zakresie realizacji obowiązku wskazanego w ust. 5 powyżej zobowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi
obyczajami. Udostępniane dane nie mogą̨ naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób
trzecich.
9. LRN jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży Usługi zostanie wystawiony dokument
sprzedaży - paragon lub na życzenie Kursanta imienna faktura.


§2 DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. LRN – nazwa firmy świadczącej Usługi, dokładnie oznaczona w § 1 Regulaminu.
2. Administrator – Prezes Zarządu Marta Nowak prowadząca spółkę z o.o. pod nazwą La
Rosa Negra Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław NIP 8971900070 z którą można
się kontaktować pod adresem e-mail  larosanegraww@gmail.com, tel.: 536 917 536 będąca
właścicielem Studia;
3. Studio – obiekt umożliwiający Kursantom dokonywanie zakupów i uczestnictwo w kursach
tanecznych, zajęciach indywidualnych, warsztatach, mieszczący się pod adresem: ul.
Braniborska 14, 53-680 Wrocław;
4. Kursant - osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie, zawrzeć Umowę
sprzedaży lub korzysta z innych usług oferowanych przez LRN. Uczestnikiem zajęć
prowadzonych przez LRN może zostać jedynie osoba, która zaakceptowała niniejszy
Regulamin oraz dokonała płatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem
znajdującym się na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/cennik.
5. Konsument - Kursant, osoba fizyczna korzystająca z Usług LRN w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi, zawierana również na odległość́ za
pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Dance School App.
7. Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia Umowy sprzedaży
(zamówienia usługi) na odległość.
8. Cennik – zestawienie ustalonych przez LRN opłat za Usługi świadczone w ramach Studia,
dostępny na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/#priceList
9. Transakcja – każda płatność dokonywana za Usługę LRN dokonywana za pośrednictwem
PayU;
10. Dzień roboczy - każdy dzień́ od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
11. Usługa – zajęcia taneczne, lekcje indywidulane, pakiet lekcji, warsztaty będący przedmiotem
Umowy sprzedaży pomiędzy LRN a Kursantem.
12. Dance School App – aplikacja rozumiana jako oprogramowanie dostępna za pośrednictwem
strony internetowej szkolatanca.app, danceschool.app oraz platform Google Play i App Store,
umożliwiająca dokonywanie m.in zapisu na zajęcia organizowane w LRN oraz dokonywanie
płatności z tego tytułu.


§3 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH


1. W zajęciach tanecznych mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, natomiast osoby nieletnie
jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych w LRN są zobowiązane
do wcześniejszego zapisania się osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/grafik-
zajec. Możliwe jest również zapisanie się na zajęcia poprzez aplikacje Dance School App.
3. Każdy Kursant zobowiązany jest przed startem kursu do opłacenia swojego uczestnictwa za
pośrednictwem karnetu/jednorazowego wejścia, bądź w przypadku posiadaczy kart
sportowych do wpłacenia kaucji w wysokości 60 zł.
4. W przypadku zajęć odbywających się w weekend Kursant zobowiązany jest wpłacić osobną
kaucję (tzw. kaucję weekendową) w wysokości 60 zł, jeśli posiada kartę sportową bądź
opłacić zajęcia. Koszt 1h to 30zł. 

5. Na zajęcia regularne solo obowiązuje DODATKOWA kaucja, niezależna od kaucji na zajęcia w parach.
6. Podczas danych zajęć na sali tanecznej mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na
liście Kursantów danego kursu oraz instruktorzy LRN.
7. W zajęciach uczestniczyć mogę tylko osoby w obuwiu zmiennym. Instruktor ma prawo do nie
wpuszczenia na salę osób w obuwiu zabrudzonym bądź niszczącym panele.
8. W LRN obowiązuje zakaz spożywania alkoholu jak i przychodzenia na nie pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia Kursanta o taki stan, po
potwierdzeniu spożywania przez niego takich środków, zostanie on wyproszony z zajęć.
9. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów
elektronicznych.
10. Osoby, które nie zachowują podstawowych zasad higieny mogą zostać wyproszone z zajęć.
11. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży na odległość jest posiadanie przez Kursanta
urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową
oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W sytuacji, gdy Kursant nie wyraża zgody na
postanowienia przedmiotowego Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Usług Studia.
12. Umowy sprzedaży na odległość mogą być zawierane 24 godz. na dobę̨ 7 dni w tygodniu za
pośrednictwem strony internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl albo aplikacji Dance School
App.
13. Kursant poprzez stronę szkolatanca.app może złożyć́ Zamówienie przez wybór Usługi oraz jej
ilości. Kursant po wybraniu Usługi zostaje przekierowany do strony, gdzie podaje swoje dane
osobowe i kontaktowe– wypełnia formularz Zamówienia. Następnie Kursant zobowiązany jest
do dokonania wyboru płatności i zapłaty ceny za wybraną Usługę.
14. Kursant po dokonaniu płatności za zajecia za pośrednictwem PayU dostępnego w ramach
aplikacji Dance Schooll App otrzyma wiadomość́ e-mail na wskazany przez niego adres o
statusie dokonanej płatności. W sytuacji pomyślnego dokonania płatności, zakupione Usługi
zostaną wyświetlone w zakładce Moje w aplikacji / stronie www szkolatanca.app, co stanowi
potwierdzenie realizacji Zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą
pomyślnego dokonania/zatwierdzenia płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
15. Jeśli Klient składa Zamówienie jako przedsiębiorca, zobowiązany w ramach Zamówienia
wskazać dane firmowe (dane do faktury), tj. nazwę̨ firmy, adres siedziby i jego NIP.


§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ


I. Postanowienia ogólne


1. LRN oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej.
Uczestnicy mogą dostać dodatkowe materiały edukacyjne do kursu w formie papierowej lub
elektronicznej.
2. Kursy mają na celu przygotowanie uczestników zarówno do tanecznych zawodów sportowych,
jak i do wydarzenia artystycznego w postaci pokazu tanecznego organizowanego przez LRN,
ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki.
3. Aby ukończyć dany kurs, wymagane jest regularne uczęszczanie na lekcje. Przed każdą lekcją
sprawdzana jest lista obecności.
4. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat.
5. LRN dokłada wszelkich starań, aby liczba Kursantów na zajęciach zapewniała komfort i
bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o
niej LRN, tak aby nie przekraczać 1 os/ 7m2.
6. Na sali mogą przebywać jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Z uwagi na
komfort oraz bezpieczeństwo Uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie
mają prawa przebywać na sali tanecznej. Tożsamość każdej z osób wchodzących do LRN jest
weryfikowana.
7. LRN na czas nałożonych ustawowo restrykcji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie
udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z
grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zdefiniowaną w ust. 2 powyżej
niniejszego Regulaminu, zaklasyfikowaną jako kursy tańca z PKD 85.52.Z.


II. Zajęcia regularne


1. Zajęcia w LRN odbywają się zgodnie z grafikiem znajdującym się na
stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/grafik-zajec. W razie jakichkolwiek zmian Kursant zostaje
poinformowany mailowo lub telefonicznie.
2. Czas pojedynczych zajęć regularnych wynosi 50 min.
3. Liczba osób w grupach jest ograniczona.
4. Studio nie gwarantuje osoby do pary na zajęciach, ale dokłada wszelkich starań, aby
proporcje na zajęciach były wyrównane.
5. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się na recepcji w celu okazania
ważnego karnetu lub odbicia się kartą sportową. Kursant jest zobowiązany do każdorazowego
opłacenia zajęć lub skorzystania z karty sportowej przed każdą godziną zajęć. Każda osoba
po odbiciu kartą sportową, okazaniu ważnego karnetu lub opłaceniu wejścia na recepcji
otrzymuje żeton, który jest zobowiązana przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia
niezwłocznie po wejściu na salę taneczną. Nie ma możliwości odbijania się kartą sportową po
odbyciu zajęć, w takim wypadku należy opłacić zajęcia.
6. Kaucja to depozyt w wysokości 60 zł, który należy wpłacić po zapisie na kurs. Kaucję
zobowiązane są wpłacić wyłącznie osoby korzystające z kart sportowych (Multisport Plus, Student, Medicover Sport, PZU Sport oraz FitProfit). Kaucja nie obowiązuje na zajęciach, które Kursant opłaca poprzez
zakup karnetu. Na zajęcia w tygodniu obowiązuje jedna kaucja, niezależnie od ilości zajęć na
jakie zapisany jest Kursant. 
7. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem
lub wpłaconą pełną kaucją. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów
zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostaje wpisana na listę
rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników kursu, LRN ma prawo zamknąć grupę informując
Kursantów zapisanych na listę główną telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji zwracane
zostają pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub zaproponowany zostanie udział w innych
zajęciach.
9. W chwili rozpoczęcia zajęć, gdy na sali znajduje się mniej niż 4 Kursantów, instruktor jest
upoważniony do ich odwołania.
10. Każdy Kursant powinien zgłosić nieobecność na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia
poprzedzającego w formie pisemnej (mailem lub smsem) lub poprzez aplikacje Dance School App. W przypadku niezgłoszenia lub zbyt
późnego zgłoszenia nieobecności z kaucji zostanie pobrana kwota 30 zł. Możliwe jest, za
uprzednim powiadomieniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym odrobienie nieobecności, w
tym celu należy przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczny jest
wcześniejszy zapis w celu potwierdzenia wolnego miejsca na zajęciach) w terminie
nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. 
11. Wolne miejsca na zajęcia jednorazowe można znaleźć na Facebooku na Fanpag’u
Zastępstwa La Rosa Negra, gdzie codziennie publikowany jest post z pojedynczymi wolnymi
miejscami.
12. Rezygnacja z kursu w dzień zajęć skutkuje pobraniem 30zł z kaucji lub utratą wejścia z
karnetu.
13. Każdy Kursant zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać brakującą część kaucji. Aby móc
korzystać z zajęć należy mieć pełną kwotę 60 zł lub być zapisany na konkretny termin
odrobienia zajęć.
14. Kursant może zrezygnować ze swoich zajęć w każdym momencie telefonicznie, mailowo lub
osobiście na recepcji Studia. W przypadku rezygnacji z zajęć Kursant ma prawo poprosić o
zwrot wpłaconej kaucji. LRN zwraca wpłaconą kwotę w ciągu 5 dni roboczych, w pełnej
wysokości tylko, gdy Kursant ma odrobione wszystkie nieobecności. LRN nie zwraca części
kwoty karnetu w przypadku niewykorzystanych wejść.
15. Trzykrotne niepoinformowanie Studia o nieobecności, skutkuje natychmiastowym
wykreśleniem z listy głównej zajęć, bez informowania Kursanta.
16. W przypadku choroby Instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie
się na kurs, LRN zastrzega sobie prawo do zorganizowania innego prowadzącego.
17. W nagłych przypadkach LRN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć.
18. W przypadku odwołania zajęć data ważności karnetu przedłużona zostaje o ilość dni
odwołanych.
19. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione. Możliwe jest jedynie nagranie prezentowanej
sekwencji z zajęć tylko za zgodą prowadzącego i w wyznaczonym przez niego czasie.


III. Zajęcia weekendowe


1. Czas trwania 1 bloku zajęć weekendowych to 50 min.
2. Na zajęcia weekendowe należy się zapisać za pośrednictwem formularza znajdującego się na
naszej stronie internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl/wydarzenia.
3. Na zajęcia weekendowe należy wpłacić osobną kaucję w wysokości 60 zł. 
4. Brak wpłaty na zajęcia weekendowe w ciągu 3 dni od zapisu skutkuje skreśleniem z listy
uczestników.
5. W przypadku zapisu na 2 lub więcej zajęć w ten sam weekend na każde z nich należy wpłacić
osobną kaucję.
6. W przypadku rezygnacji z zajęć weekendowych należy znaleźć osobę na swoje zastępstwo
lub odrobić ilość godzin, na które Kursant się zapisał na zajęciach regularnych w tygodniu.
Dotyczy to tylko i wyłącznie nieobecności zgłoszonej w terminie, tj. do 22:00 dnia
poprzedzającego zajęcia.
7. W przypadku niezgłoszonej nieobecności za każdą godzinę, na którą Kursant się zapisał,
potrącamy 30zł z kaucji.
8. Posiadaną kaucję Kursant może przepisać z jednych zajęć weekendowych na kolejne.


§5 LEKCJE INDYWIDUALNE/VOUCHERY


1. Voucher umożliwia realizację określonych Usług opisanych na stronie
www.larosanegra.wroclaw.pl, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu, określoną w
Regulaminie §3 pkt. 2 Regulaminu.
2. W ciągu 4 miesięcy od wykupienia vouchera, należy zgłosić w Studiu Tańca LRN chęć jego
wykorzystania.
3. Dysponent Vuchera wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające
wartość pieniężną.
5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
6. LRN ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji, 
c) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze
7. Na lekcje indywidualne należy umówić się z wyprzedzeniem, z instruktorem lub pracownikiem
recepcji LRN.
8. Możliwość skorzystania z lekcji indywidualnej zależy od dostępności sal tanecznych oraz
wolnych terminów instruktorów.
9. Cena lekcji indywidualnej jest uzależniona od terminu oraz instruktora. 


§6 WYNAJEM SAL


1. Cennik wynajmu sal znajduje się na stronie internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl, w zakładce cennik.

2. Rezerwacji można dokonać drogą mailową pod adresem larosanegraww@gmail.com

3. W celu potwierdzenie wynajmu sal/i należy wpłacić zadatek w wysokości min. 50% ceny bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.

4. Tydzień przed planowanym wynajem należy wpłacić pozostałą kwotę.

5. Opłata za rezerwację największej sali (250m2) odbywa się bez możliwości zmiany sali i terminu wynajmu.

6. W przypadku sal o wielkości 120m2, zmian w rezerwacji dokonać można najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym wynajmem.

5. W przypadku sal o wielkości 55m2, zmian w rezerwacji dokonać można  najpóźniej do tygodnia przed planowanym wynajmem.


§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Kursanci przyjmują do wiadomości, iż Usługi świadczone w ramach Studia są oparte również
na działaniu sieci Web, co może wiązać się z ewentualnymi przerwami w dostępie do Usług,
spowodowanymi w szczególności awariami, konserwacją sieci czy strony Internetowej, w tym
wynikającymi z wprowadzania niezbędnych zmian i ulepszeń. LRN nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwą we wskazanym dostępie.
LRN nie ponosi odpowiedzialności również za ewentualne przerwy w działaniu stron
współpracujących z Studiem, w tym za system płatności PayU.
2. LRN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług w
będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie o
charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym też m.in.
akt terrorystyczny, epidemia, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej
przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych,
nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.).
3. LRN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Usług oferowanych w
ramach Studia przez Kursanta, w tym nieprawidłowego posługiwania się aplikacją Dance
School App niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Kursanci biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. LRN nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas zajęć,
chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
5. LRN nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i osobowe powstałe w czasie
odbywania się zajęć organizowanych przez osoby wynajmujące sale LRN. Studio nie
przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas prowadzonych
przez osoby trzecie zajęć.
6. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uczestnictwo w
zajęciach oraz osoby przyjmujące leki, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności
fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
7. Kursant zobowiązany jest pokryć koszty uszkodzeń powstałych z jego winy na terenie LRN.
8. LRN udostępnia swoim kursantom zamykane szafki, w których mogą przechowywać swoje
rzeczy w trakcie zajęć. LRN udostępnia kursantowi klucz do szafki za pozostawieniem
dokumentu ze zdjęciem, który zostaje zwrócony po oddaniu klucza. Zgubienie klucza wiąże
się z opłatą 30 zł.
9. LRN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, a także w
innych miejscach na terenie studia.
10. W holu studia LRN prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku oraz ochrony osób i mienia. Rejestrowany obraz jest nagrywany i przechowywany
przez okres tygodnia.


§8 CENY I FORMY PŁATNOŚCI


1. Podane w ofercie na stronie https://www.larosanegra.wroclaw.pl/#priceList ceny Usług są̨
cenami w walucie polskiej i są̨ cenami brutto (zawierają̨ wymagane prawem podatki w tym
podatek VAT).
2. Ceną wiążącą dla Kursanta jest cena aktualna w chwili złożenia chęci zawarcia Umowy
sprzedaży.
3. LRN przewiduje następujące formy płatności za Usługi:
a) przedpłata - przelewem na konto bankowe LRN wskazane na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl;
b) płatność́ gotówką lub kartą w siedzibie LRN;
c) system płatności on -line obsługiwany przez firmę̨ PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, przy
ulicy Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444. Kapitał zakładowy 4 944 000,00 złotych,
wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego. System płatności realizuje płatności m.in. poprzez szybkie, przelewy, Blik oraz
karty płatnicze oraz dotyczy wyłącznie płatności zajęcia, na które Kursant zapisał się za
pośrednictwem aplikacji Dance School App albo strony www.larosanegra.wroclaw.pl
4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do
dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedażny w terminie 3 dni, od dnia jej zawarcia, nie
później jednak niż w dniu zajęć, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią̨ inaczej.
5. LRN ma prawo ograniczyć́ dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części. Szczegółowe warunki płatności oraz zasady funkcjonowania
platformy płatności za pośrednictwem PauU określone zostały w ogólnych warunkach
dostępnych na stronie https://poland.payu.com/wp-
content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf , które stanowią załącznik
do niniejszego Regulaminu.
6. Korzystając z Usług Kursant oświadcza, że zaakceptował warunki, o których mowa w ust. 5
powyżej i jest nimi związany.


§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator zapewnia Kursantowi poufność informacji przekazywanych w ramach
świadczonych Usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
2. Dane osobowe Kursanta będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W sprawie ochrony
danych osobowych, Kursant może skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość
e-mail wysyłaną pod adres: e-mail: larosanegraww@gmail.com oraz pod nr tel.: 536 917 536
3. Dane osobowe Kursanta przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach
prawnych:
- związanych z zawarciem i realizacją zamówienia, Umowy sprzedaży oraz świadczeniem
Usług, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania
Kursantów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
- zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu LRN, a także w celu
zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
- marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku
udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o
charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) RODO);
- statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru Usług do
potrzeb Kursantów,
- optymalizacji procesów Usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi,
wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej LRN,
będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
- imię i nazwisko, nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny,
- adres e-mail, numer telefonu, 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- obowiązywania świadczenia Usług na rzecz Kursanta, a po ich zakończeniu, w związku z
obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa;
- niezbędny do dochodzenia roszczeń przez LRN w związku z prowadzoną działalnością lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec LRN na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
- w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - do momentu wniesienia
przez Kursanta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia
zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego została zgoda
wyrażona;
- w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym  LRN zobowiązany jest
do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. Administrator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego
imieniu, w zakresie: obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi reklamowej i
marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej, wspierania przy obsłudze
korespondencji i obsłudze klienta. 
7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z
naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Kursanta do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych poza EOG.
9. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i adresowych jak i danych oraz
na ich umieszczenie w bazie danych LRN, w celu objęcia go Usługami, a także przekazywanie
w/w danych Policji oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu ich wykorzystania w
przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
10. Kursantowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania
ich poprawienia w celu aktualizacji lub wstrzymania przetwarzania tych danych. Kursant ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


§ 10 POMOC, REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można
zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: larosanegraww@gmail.com lub w formie
listu poleconego przesłanego na adres siedziby LRN.
2. Zasady składania reklamacji dot. płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU określa
regulamin dostępny na stronie
https://poland.payu.com/wpcontent/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pd
f
3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 1 powinno zawierać oznaczenie osoby
zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, adres e-
mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, LRN przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Kursanta o ich uzupełnienie ze wskazaniem zakresu.
Czas na rozpatrzenie reklamacji liczony jest wówczas od uzupełnienia bądź poprawienia
danych.
5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia prawidłowego
zgłoszenia reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana
Kursantowi na adres e-mail, wskazany przez Kursanta w reklamacji.
6. Kursanci i inne osoby mogą zgłaszać Administratorowi wszelkie wnioski, uwagi i pytania
dotyczące działania Studia i świadczonych przez LRN Usług. Powyższe należy zgłaszać na
adres e-maił larosanegraww@gmail.com
7. Klienci pod adresem, o którym mowa w ust. 6 mogą zgłaszać również wszelkie awarie, czy
usterki w działaniu strony www.larosanegra.wroclaw.pl
8. Opis dodatkowych kwestii dotyczących działania Studia, w tym informacje, nowości, dostępne
są pod adresem: www.larosanegra.wroclaw.pl.


§11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA


1. Kursant będący konsumentem może w terminie 14 dni dnia otrzymania potwierdzenia Umowy
sprzedaży zawartej na odległość, odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu wzoru formularza
odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Kursant będący konsumentem
może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: larosanegraww@gmail.com W przypadku
skorzystania z możliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim, LRN prześle Kursantowi
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty
elektronicznej, z którego przesłane zostało oświadczenie lub przez niego wskazanej. Zwrot
środków nastąpi w terminie 14 dni licząc od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
2. Kursant będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na zakres
Usług dostępnych w LRN, wyraża on zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez LRN
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient
będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od Umowy.


§ 12 ZMIANY REGULAMINU


1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz innych warunków
Usług świadczonych za pośrednictwem Studia na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie.
2. Zmiana, o której mowa powyżej staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia powiadomienia Kursantów o niniejszych
zmianach drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez Kursanta w momencie wypełnienia
formularzy, o których mowa §z jednoczesną publikacją informacji o zmianie na stronie
internetowej Studia.
3. Na warunkach przewidzianych powyżej dla zmiany Regulaminu, mogą być zmieniane pozostałe
dokumenty związane z warunkami świadczenia usług przez Studio.


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. LRN dołoży wszelkich starań, by zapewnić Kursantom najwyższą jakość świadczonych
Usług. 
2. Uczestnicząc w zajęciach, imprezach i innych eventach, Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów
marketingowych oraz zgodę na pozostawienie swoich danych osobowych dla LRN - imię,
nazwisko, adres email i numer telefonu, z tym, że dane osobowe Kursanta zostaną
wykorzystane wyłącznie w celach związanych z działalnością LRN i nie będą w żaden sposób
udostępniane czy sprzedawane jakimkolwiek podmiotom niezwiązanym z LRN.
3. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez LRN stanowi własność prywatną i nie
może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie LRN
mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z
Regulaminu. Zabrania się, by osoby trzecie, nieuprawnione bez względu na podmiot, który
reprezentują mogły poruszać się po terenie LRN. W przypadku zakłócenia pracy recepcji,
instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją
o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które
utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego
obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu LRN. 
4. LRN oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich
niebędących Kursantami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami LRN ani
uczestnikami zajęć, teren LRN będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich
urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione
podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości
finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały,
które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w
terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o
najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie,
proszona jest o opuszczenie LRN przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.

5. LRN. zastrzega sobie prawo do nagrywania zajęć w formie audio i wideo za pomocą takich

urządzeń jak: telefon komórkowy, kamera itp.. Pozyskane materiały używane będą do działań

marketingowych na stronach LRN (facebook, instagram, strona www). Jeśli dana osoba

nie wyraża zgody na nagrywanie proszona jest o zgłoszenie tego faktu do prowadzącego zajęcia

lub osoby nagrywającej.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Załączniki stanowią integralną część przedmiotowego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub
niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
9. Regulamin obowiązuje od 1.10.2021 r.