La Rosa Negra Facebook
La Rosa Negra Instagram

Regulamin Studia Tańca 

La Rosa Negra

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio Tańca La Rosa Negra Marta Nowak, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław NIP 6711678900 (dalej LRN) oraz prawa i obowiązki jego kursantów.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez LRN danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Regulamin zobowiązane są stosować osoby korzystające ze wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez LRN, użytkownicy kart sportowych Multisport Plus, OK System oraz FitProfit,  a także osoby uczestniczące w różnego rodzaju zajęciach, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez LRN.
 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia kursanta z obowiązku jego stosowania.

§2 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych przez LRN może zostać jedynie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz dokonała płatności za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/cennik
 2. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, natomiast osoby nieletnie jedynie z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych w LRN są zobowiązane do wcześniejszego zapisania się osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/grafik-zajec
 4. Każdy kursant zobowiązany jest przed startem kursu do opłacenia swojego uczestnictwa za pośrednictwem karnetu/jednorazowego wejścia, bądź w przypadku posiadaczy kart sportowych do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł.
 5. W przypadku zajęć odbywających się w weekend kursant zobowiązany jest wpłacić osobną kaucję (tzw. kaucję weekendową) w wysokości 50 zł, jeśli posiada kartę sportową bądź opłacić zajęcia. Koszt 1h to 25 zł.
 6. Płatności na rzecz zajęć odbywających się w LRN kursant może dokonać na recepcji studia kartą lub gotówką bądź przelewem na konto wskazane na stronie internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl/kontakt
 7. Podczas zajęć na sali tanecznej mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danego kursu oraz instruktorzy LRN.
 8. Kursant spóźniony na swoje zajęcia więcej niż 15 minut nie może już skorzystać z karty sportowej, tym samym musi odrobić te zajęcia w innym terminie lub opłacić zajęcia (25zł za godzinę).
 9. W zajęciach uczestniczyć mogę tylko osoby w obuwiu zmiennym. Instruktor ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym panele.
 10. Osoby biorące udział w zajęciach robią to na własną odpowiedzialność. LRN nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas zajęć.
  Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uczestnictwo w zajęciach oraz osoby przyjmujące leki, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 11. W czasie organizowanych przez LRN zajęć obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu jak i przychodzenia na nie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia kursanta o taki stan, po potwierdzeniu spożywania przez niego takich środków, zostanie on wyproszony z zajęć.
 12. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 13. Osoby, które nie zachowują podstawowych zasad higieny mogą zostać wyproszone z zajęć.

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZAJĘCIA REGULARNE

 1. Zajęcia w LRN odbywają się zgodnie z grafikiem znajdującym się na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl/grafik-zajec. W razie jakichkolwiek zmian kursant zostaje poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 2. Czas pojedynczych zajęć regularnych wynosi 50 min.
 3. Liczba osób w grupach jest ograniczona.
 4. Studio nie gwarantuje osoby do pary na zajęciach, ale dokłada wszelkich starań, aby proporcje na zajęciach były wyrównane.
 5. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się na recepcji w celu okazania ważnego karnetu lub odbicia się kartą sportową. Kursant jest zobowiązany do każdorazowego opłacenia zajęć lub skorzystania z karty sportowej przed każdą godziną zajęć. Każda osoba po odbiciu kartą sportową, okazaniu ważnego karnetu lub opłaceniu wejścia na recepcji otrzymuje żeton, który jest zobowiązana przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia niezwłocznie po wejściu na salę taneczną. Nie ma możliwości odbijania się kartą sportową po odbyciu zajęć, w takim wypadku należy opłacić zajęcia.
 6. Kaucja to depozyt w wysokości 50 zł, który należy wpłacić po zapisie na kurs. Kaucję zobowiązane są wpłacić osoby korzystające z kart sportowych (Multisport, OK System oraz FitProfit).  Kaucja nie obowiązuje na zajęciach, które kursant opłaca poprzez zakup karnetu. Na zajęcia w tygodniu obowiązuje jedna kaucja, niezależnie od ilości zajęć na jakie zapisany jest kursant. 
 7. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem lub wpłaconą pełną kaucją. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostaje wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
 8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników kursu, LRN ma prawo zamknąć grupę informując kursantów zapisanych na listę główną telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji zwracane zostają pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach.
 9. W chwili rozpoczęcia zajęć, gdy na sali znajduje się mniej niż 4 kursantów, instruktor jest upoważniony do ich odwołania.
 10. Każdy kursant powinien zgłosić nieobecność na zajęciach najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego w formie pisemnej (mailem lub smsem). W przypadku niezgłoszenia lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności z kaucji zostanie pobrana kwota -25 zł. Możliwe jest odrobienie nieobecności, w tym celu należy przyjść na inne zajęcia o takim samym poziomie lub niższym (konieczny jest wcześniejszy zapis w celu potwierdzenia wolnego miejsca na zajęciach) w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. 
 11. Wolne miejsca na zajęcia jednorazowe można znaleźć na Facebooku na Fanpag’u Zastępstwa La Rosa Negra, gdzie codziennie publikowany jest post z pojedynczymi wolnymi miejscami.
 12. Rezygnacja z kursu w dzień zajęć skutkuje pobraniem 25 zł z kaucji lub utratą wejścia z karnetu.
 13. Każdy kursant zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać brakującą część kaucji. Aby móc korzystać z zajęć należy mieć pełną kwotę 50 zł lub być zapisany na konkretny termin odrobienia zajęć.
 14. Kursant może zrezygnować ze swoich zajęć w każdym momencie telefonicznie, mailowo lub osobiście na recepcji studia. W przypadku rezygnacji z zajęć kursant ma prawo poprosić o zwrot wpłaconej kaucji. LRN zwraca pełną wpłaconą kwotę w ciągu 5 dni roboczych i tylko, gdy kursant ma obrobione wszystkie nieobecności. LRN nie zwraca części kwoty karnetu w przypadku niewykorzystanych wejść.
 15. Trzykrotne niepoinformowanie studia o nieobecności, skutkuje natychmiastowym wykreśleniem z listy głównej zajęć, bez informowania kursanta.
 16. W przypadku choroby Instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się na kurs LRN zastrzega sobie prawo do zorganizowania innego prowadzącego.
 17. W nagłych przypadkach LRN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć.
 18. W przypadku- odwołania zajęć – data ważności karnetu przedłużona zostaje o ilość dni odwołanych.
 19. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione. Możliwe jest jedynie nagranie prezentowanej sekwencji z zajęć tylko za zgodą prowadzącego i w wyznaczonym przez niego czasie.

ZAJĘCIA WEEKENDOWE

 1. Czas trwania 1 bloku zajęć weekendowych to 50 min.
 2. Na zajęcia weekendowe należy się zapisać za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej www.larosanegra.wroclaw.pl/wydarzenia
 3. Na zajęcia weekendowe należy wpłacić osobną kaucję w wysokości 50 zł. 
 4. Brak wpłaty na zajęcia weekendowe w ciągu 3 dni od zapisu skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 5. W przypadku zapisu na 2 lub więcej zajęć w ten sam weekend na każde z nich należy wpłacić osobną kaucję.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć weekendowych należy znaleźć osobę na swoje zastępstwo lub odrobić ilość godzin, na które kursant się zapisał na zajęciach regularnych w tygodniu. Dotyczy to tylko i wyłącznie nieobecności zgłoszonej w terminie, tj. do 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 7. W przypadku niezgłoszonej nieobecności za każdą godzinę, na którą kursant się zapisał, potrącamy 25 zł z kaucji.
 8. Posiadaną kaucję kursant może przepisać z jednych zajęć weekendowych na kolejne.

 

§4 INFRASTRUKTURA STUDIA

 1. Kursant zobowiązany jest pokryć koszty uszkodzeń powstałych z jego winy na terenie LRN.
 2. LRN udostępnia swoim kursantom zamykane szafki, w których mogą przechowywać swoje rzeczy w trakcie zajęć. LRN udostępnia kursantowi klucz do szafki za pozostawieniem dokumentu ze zdjęciem, który zostaje zwrócony po oddaniu klucza. Zgubienie klucza wiąże się z opłatą 30 zł.
 3. LRN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, a także w innych miejscach na terenie studia.
 4. W holu studia LRN prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Rejestrowany obraz jest nagrywany i przechowywany przez okres tygodnia.

 

§5 WYNAJEM SAL/LEKCJE INDYWIDUALNE/VOUCHERY

 1. Voucher umożliwia realizację określonych usług opisanych na stronie www.larosanegra.wroclaw.pl, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu, określoną w Regulaminie par. 2 pkt. 3
 2. W ciągu 4 miesięcy od wykupienia vouchera, należy zgłosić w Studiu Tańca LRN chęć jego wykorzystania.
 3. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
 5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
 6. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
  1. upłynął termin ważności Vouchera,
  2. nie dokonano wcześniejszej rezerwacji, 
  3. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze
 7. Na lekcje indywidualne należy umówić się z wyprzedzeniem, z instruktorem lub pracownikiem recepcji.
 8. Możliwość skorzystania z lekcji indywidualnej zależy od dostępności sal tanecznych oraz wolnych terminów instruktorów.
 9. Cena lekcji indywidualnej jest uzależniona od terminu oraz instruktora. 
 10. Cennik wynajmu sal znajduje się na stronie internetowej w zakładce cennik.

 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marta Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą La Rosa Negra Marta Nowak, z siedzibą przy ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6711678900, REGON: 021821143, e-mail: larosanegraww@gmail.com, tel.: 536 917 536,
 2. Podanie przez kursanta danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie,
 3. Kursant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych kursanta w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i zgodnie zasadami w nim określonymi,
 5. Dane osobowe kursanta będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia przedstawionego przez niego zagadnienia,
 6. Dane osobowe kursanta LRN może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Biuro Rachunkowe Ulga Zbigniew Sztymelski NIP 8942769911, UL. Powstańców Śląskich 5/821 53-332 Wrocław (w celu wystawienia faktury),
 7. Kursant ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. LRN dołoży wszelkich starań, by zapewnić Uczestnikom najwyższą jakość świadczonych usług. 
 2. Uczestnicząc w zajęciach kursant wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów marketingowych oraz zgodę na pozostawienie swoich danych osobowych dla LRN - imię, nazwisko, adres email i numer telefonu, z tym, że dane osobowe kursanta zostaną wykorzystane wyłącznie na cele związane z działalnością LRN i nie będą w żaden sposób udostępniane czy sprzedawane jakimkolwiek podmiotom niezwiązanym ze LRN.
 3. Aktualny regulamin obowiązuje od 1.10.2020 r.
 4. LRN zastrzega sobie prawo do zmiany  powyższego regulaminu w dowolnym terminie.